Energetika

Elektroenergetika

Energetický audit

 • podľa zákona č.321/2014
 • podľa vyhlášky č.179/2015

Energetické štúdie, analýzy, koncepcie

 • štúdie vývoja cien energií
 • analýza spotreby energií
 • spracovanie odporúčaní pre zníženie spotreby energií
 • koncepcie spotreby energií
 • koncepcie nákupu energií

Energetické poradenstvo

 • posúdenie zálohových platieb za energie
 • optimálne nastavenie výšky zálohových platieb za energie
 • poradenské služby pre výber dodávateľa energií
 • posúdenie predložených ponúk od dodávateľov energií
 • poradenské služby pre optimalizáciu nákupu energií
 • poradenstvo pri nahlasovaní údajov PRDS, SEPS a OKTE

Energetický manažment (Monitoring & Targeting)

 • kompletné poradenstvo v oblasti energetického práva
 • kontrola súladu interných predpisov a zmluvnej dokumentácie s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane vykonania potrebných zmien
 • sledovanie zmien v energetickej legislatíve, právna analýza povinností vyplývajúcich z energetickej legislatívy a návrhy opatrení pre ich uplatnenie v praxi
 • kontrola dodržiavania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhovanie opatrení na odstránenie zistených porušení
 • podpora v komunikácii s ÚRSO
 • spracovávanie a posúdenie predložených údajov o spotrebe jednotlivých energií
 • spracovávanie štatistík spotreby energií podľa potreby zákazníka
 • pravidelný reporting o spotrebe jednotlivých energií
 • upozorňovanie na nečakané zmeny v spotrebe energií

Obnoviteľné zdroje energie

 • analyzovanie možnosti výroby a spotreby energií z obnoviteľných zdrojov energie
 • konzultácie v rámci využitia obnoviteľných zdrojov energie
 • legislatívne poradenstvo v rámci získavania podpory pre obnoviteľné zdroje energie

Elektroinštalácie

 • projekty elektroinštalácií pre územné, stavebné a realizačné konanie
 • realizácia klasických a inteligentných elektroinštalácií
 • audit a revízia elektroinštalácií